Software Engineering Track

Agile Workshop: An alternative software development

         ปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบใหม่ชื่อว่า อไจล์ (Agile) ได้เริ่มรับความสนใจ กล่าวถึง และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นทั้งองค์กรระดับเล็กและระดับใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ปัญหาต่างๆในระหว่างการพัฒนาถูกนำออกมาแสดงและดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที่และส่งผลกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

 

 

26 - 28 February 2018
Instructors: Siam Chamnankit's Team
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your notebook on Day 2 - 3

More Details || Register

 


Basic Software Testing

         หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไปรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ทั้งการวางแผน การจัดทำกรณีทดสอบ การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

 

 

13 - 14 March 2018
Instructor: Ms. Cherapa Wannasuk
[11,900 Baht; Early Bird 10,900 Baht]
Special: Registration 3 persons pay only 2 

More Details || Register

 


Agile Testing in Practice

         การทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Testing) เป็นส่วนสำคัญมากในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงให้น้อยลง เมื่อทำการส่งมอบ ซอฟท์แวร์นั้นให้กับลูกค้า แอลไจล์ (Agile) เป็นหลักการการพัฒนาซอฟท์แวร์แนวใหม่ที่เน้นในการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ทำงาน ได้จริงออกมาใน กรอบระยะเวลาสั้นๆ (Working software in short timeboxed) โดยเรื่องของการทดสอบซอฟท์แวร์นั้นถูกบรรจุเข้าไปในกระบวนการต่างๆ ของการพัฒนาซอฟท์แวร์ แบบแอลไจล์

 

 

23 - 25 April 2018
Instructors: Siam Chamnankit's Team
[11,900 Baht; Early Bird 10,900 Baht]
Please bring your notebook on Day 3

More Details || Register

 


Secure Software Life Cycle

    มุมมองเรื่องความปลอดภัยของซอฟท์แวร์นั้นเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาและจัดเก็บความต้องการตั้งแต่เริ่มต้น กระบวนการในการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย ในที่นี้จะประกอบด้วยมุมมองหลัก คือ Confidential, Availability และ Integrity ที่ต้องใช้เป็นหลักในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการใช้งานระบบ การวางแผนเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ต้นจะช่วยให้การพัฒนาระบบงานทำได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของงานที่ส่งมอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

19 - 20 April 2018
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 


ISTQB- Certified Tester Foundation Level (CTFL) Training 

         ISTQB Certification is an internationally recognized software testing certification which is an essential part of QA Trainings in many organizations. ISTQB certification is also important for candidates looking for a job as a Software Tester.

 

 

 

3 - 4 March 2018
Instructor: Mr. Narupat Kumnurtrath
[14,900 Baht; Early Bird 13,900 Baht]

More Details || Register

 


Requirement Analysis, Design and Management 

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะขั้นพื้นฐานในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปเก็บรวมความต้องการที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์ระบบ และผู้ที่จะเป็นผู้ให้ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทนั้นจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน

 

 

 

12 - 13 July 2018
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 


 

Advanced Software Testing Techniques

         ในการทดสอบระบบงานนั้น ทีมงานจะมีการศึกษาและนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการทดสอบและแจกแจงคุณภาพของระบบงานที่ได้รับการทดสอบในแง่มุมต่าง ๆ ข้อมูลการทดสอบระบบนั้นเมื่อนำมารวมกันและทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเราจะมองเห็นคุณภาพของการทำงานขององค์กรทั้งองค์กร เมื่อทำการค้นหาลึกลงไปเราจะได้ทราบถึงแหล่งที่มาของปัญหา เมื่อพบสาเหตุ การหาวิธีการแก้ไข นั้นจะทำได้ง่ายและตรงประเด็นมากกว่าเสมอ เทคนิคที่นำเสนอในที่นี้คือการนำเอาเทคนิคด้านความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการรายงานผลการทดสอบซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

 

On Request
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 

Go to top