Software Development Track

Source Code Management using Git

         ปัจจุบันการพัฒนา software นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน Version Control สำหรับการจัดการ version ต่าง ๆ ของ source code, ไฟล์ต่าง ๆ รวมไปจนถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับการใช้งาน Version Control และเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา software

 

 

 

19 - 20 February 2018
Instructor: Mr. Somkiat Puisungnoen and Mr. Thawatchai Jongsuwanpisan 
[11,900 Baht; Early Bird 10,900 Baht]

 More Details || Register


Test-Driven Development on Java

         This course is intended for those who are interested in developing a business application using Force.com platform. Participants will learn how to use the declarative “clicks not code” capabilities of the Force.com cloud platform to create new applications and Force.com pages (Visualforce) and components to create custom interfaces. Finally, you will learn how to upload the custom application to App Exchange market.

 

 

18 - 19 June 2018
Instructor: Mr. Somkiat Puisungnoen and Mr. Thawatchai Jongsuwanpisan 
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register


Introduction to Docker

         Docker ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในโลกของ DevOps ดังนั้น Docker จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้ดูและระบบ และ นักพัฒนา software ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดี

         โดยใน course นี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ Docker ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถเริ่มนำ Docker ไปใช้งานจริงได้ ซึ่งเป็นการลงมือทำใน workshop ทั้งหมด

 


29 - 30  March 2018
Instructor: Mr. Somkiat Puisungnoen 
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register


Design pattern & Code Architecture

    เป็นการนำเสนอการประบุกต์ใช้ Design Patterns ในรูปแบบ Hands-on Workshop ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบซอร์ฟแวร์แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาในการจัดการ และบำรุงรักษา source code อีกด้วย และเมื่อประกอบกับ ค่านิยมของทีมพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการ เขียน source code ให้สื่อถึงความต้องการขอธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ source code นั้นเสมือน requirement document สำหรับธุรกิจ ซึ่งพร้อมจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

 23 - 24 May 2018
Instructor: Mr. Passapong Thaithatgoon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 


Microservices with Java Platform

       ในปัจจุบันมีภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของ source code เดิมๆ และ/หรือเพิ่มแนวคิดใหม่ๆในการเขียนโปรแกรม โดยภาษาโปรแกรมมิ่งในปัจจุบันนั้น มีหลายตัวพัฒนาอยู่บน Java Virtual Machine Platform (JVM Platform) ซึ่งก็แปลว่า ภาษาโปรแกรมใหม่ๆเหล่านั้น (เช่น Scala, Kotlin เป็นต้น) ยังสามารถเรียกใช้ library เดิมของภาษา Java ซึ่งมีอยู่มากมายได้อย่าง 100% ซึ่งทำให้เราสามารถต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ และ/หรือ เพิ่ม Productivity ในการเขียนโปรแกรม ได้ด้วยภาษาใหม่ๆที่เกิดขึ้นบน Platform JVM และประยุกต์ใช้มันเข้ากับแนวคิด microservices ได้ ซึ่งในคอสนี้ผู้เรียนสามารถเลือกทำ Workshop เป็นภาษา Java, Scala หรือ Kotlin ก็ได้

5 - 6 February 2018
Instructor: Mr. Passapong Thaithatgoon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 


Designing and Implementing Hybrid Cloud Application

       

 

 

 

 

 

4 - 6 July 2018
Instructor: Mr. Teerachai Laothong
[10,900 Baht; or 8,900 Baht with your notebook]

More Details || Register


  Large Scale Java Web Programming on Cloud Platform

      This course covers Java Web Programming using Servlet 3.0 and JSP 2.5, also introduces some Java Web Framework such as Spring and Struts 2.0. This is an handon course which attendee can do real implementation using Tomcat Web Server, MySQL and MongoDB. In addition, we will use either Eclipse or NetBeans as an IDE for development. It also practices on how to use a public Cloud platform based on Google App Engine and Heroku.

 

 

On Request
Instructor: Asst. Prof. Dr. Thanisa Kruawaisayawan
[13,900 Baht; or 10,900 Baht with your notebook]

More Details || Register

 

 


Java EE Architecture

   This course is for Java Developer who exactly want to know what are the key principles of designing Java EE as Enterprise Application Platform. This course will brief you what the required properties of Enterprise Application and how Java EE Platform serve those required properties, moreover you will hands-on the lab that show you how Java EE work to serve the required 

 On Request
Instructor: Mr. Passapong Thaithatgoon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 


Microservices with Scala

       การ design application และ back-end api โดยใช้แนวคิด แบบ microservices นั้น เริ่มมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการ refactor application ที่เคยมีขนาดใหญ่ ออกเป็น module ย่อยๆ เพื่อแบ่งและแยกการบริหารจัดการ โดยแต่ละ module รับผิดชอบงานเฉพาะส่วนของตน

       ซึ่งภาษาสมัยใหญ่อย่าง Scala มีลักษณะของภาษาที่เอื้อแก่การออกแบบระบบตามแนวคิด microservices นี้ และภาษา Scala ยังสามารถเรียกใช้ library ต่างๆของภาษา Java ได้ 100% ดังนั้นจึงสามารถสร้างระบบที่เป็น microservice โดยยังอิงกับการเชื่อมต่อ legacy application เดิมๆ ด้วย library ของ Java ได้

On Request
Instructor: Mr. Passapong Thaithatgoon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 


Java Web Service and SOA Development

    This course is intended for those who are interested in developing, and deploying interoperable Web services on the Java EE platform (Java EE 6). The training comprises of both theory and practice. Topics include; SOAP, WSDL, JAX-WS and JAX-RS. You will also learn about Web services as a realization of Service Oriented Architecture (SOA). Hand-on laboratories are provided in this training by using practical tools such as; NetBeans IDE, Eclipse and GlassFish Open ESB.  

 

 

On Request
Instructor: Asst. Prof. Dr. Thanisa Kruawaisayawan
[10,900 Baht; or 8,900 Baht with your notebook ]

 More Details || Register

Go to top