Soft Skill Track

Management Training

IT Leader as a Coach

          อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องเก่งทั้งการบริหารงานและบริหารคน โดยเฉพาะผู้นำทางด้านไอที ที่มักจะมีผลสำรวจออกมาให้เห็นอยู่เสมอถึงการไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทางด้านไอที จะให้ความสำคัญกับความสามารถ/ทักษะในเชิงเทคนิค (การบริหารงาน) มากกว่าความสามารถ/ทักษะในการบริหารคน

 

 

On Requet
Instructor: Ms.Kannikar Sethi
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register

 


Practical Time Management

         ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่ลักษณะและบุคลิกในการทำงานหรือใช้ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนต่างกัน การนำเครื่องมือที่ผู้อื่นใช้แล้วประสบความสำเร็จไปใช้ ไม่ได้รับประกันว่าจะคุณจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละท่านมีวิธีการบริหารเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถนำวิธีการนั้นกลับไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้จริง

 

 

 On Requet
Instructor: Ms.Kannikar Sethi
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register

 


Management Training for The Digital Era

- Module MA An Effective Manager
- Module MB1 Time Management
- Module MB2 Lead and Motivate

 

 

 

On Requet
Instructor: IMC Institute Team
[10,900 Baht; Early Bird 9,900 Baht]

More Details || Register

 

 

Sales Training

 

Sales Technique Training for The Digital Era

- Module SA An Effective Sales Professional
- Module SB1 Structured Sales Technique
- Module SB2 Account Management

 

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[10,900 Baht; Early Bird 9,900 Baht]

More Details || Register

  


Effective Negotiation Skills

        ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองและทำให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆยุทธวิธีการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์กฎเหล็กของนักเจรจาที่ประสบความสำเร็จ

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,500 Baht; Early Bird 5,900 Baht]

More Details || Register


 

How to Create Value Added to IT Solution

         ในทุกวันนี้การใช้ IT ในธุรกิจกลายเป็นเรื่องปกติ และการที่ IT ไม่สามารถขายได้ก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งที่ไม่สามารถขายได้นั้นเป็นเพราะว่าไม่สามารถทำให้ผู้ซื้อเห็นถึงประโยชน์และมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับจากการลงทุน และที่สำคัญไม่รู้ว่าต่างจากรายอื่นอย่างไร ทำให้งบประมาณด้าน IT เป็นด้านแรกที่จะถูกตัด ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจITนั้นๆขายได้ จำเป็นต้องรู้ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายการตลาดและการขายนำไปใช้สร้างรายได้ให้แก่องค์กร

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register

IT Leadership

 

Effective Collaboration Work using modern IT Tools

         หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนให้ทีมงานสามารถใช้เครื่องมือไอทีสมัยใหม่อาทิเช่น Google Docs/Office 365, Evernote, Skype, DropBox, Teamwork และ Collaboration Tools ต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใข้จ่ายแล้ว ยังจะทำให้เกิดระบบการทำงานแบบ Anytime, Anywhere และ AnyDevices อย่างแท้จริง

 

 

 

7 - 8 April 2016
Instructor:  IMC Institute Team
[ 7,900 Baht exclude VAT With your own computer ]
During the promotion: 5,500 Baht; Early Bird 4,900 Baht

More Details || Register


Constructive Feedback Simulation Workshop

         การเรียนรู้หลักการให้ Feedback นับเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพในการทำงานของบุคลากร ทีมงาน และองค์กร แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการรู้หลักการ คือการนำเอาหลักการดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น การฝึกปฏิบัติจึงถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้การให้ Feedback ซึ่งผลจากการเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างการให้ Feedback ให้เป็น 1 ในวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

 

 

On Request
Instructor: Ms.Kannikar Sethi
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register
 


The Power of Innovative Thinking

         นักสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ จะมีอุปนิสัยที่โดดเด่นเหนือธรรมดาเช่น การตั้งคำถาม การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การคิดนอกกรอบ การกล้าทดลอง ดังนั้นในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Sharpen Your Creativity Skills” จะแนะนำการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[5,900 Baht; Early Bird 5,500 Baht]

More Details || Register

 


Promoting IT Service Excellence

         การอบรม “สร้างทีมบริการให้เหนือชั้น ทันกับโลกไอที” เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ ที่ประยุกต์เอาเนื้อหา ของการพัฒนาทักษะการให้บริการ ผสานกับการให้บริการในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มาปรับให้เข้ากับ ทีมงานที่ต้องดูแลลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บริการให้เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจ และยังคงมีความจงรักภักดี ต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์กร ต่อไปในระยะยาว

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register
 


Building High Performing Team

         ในหลักสูตรนี้ จะทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นความสามารถการเรียนรู้ที่จะทำงานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน เริ่ม จาก ให้ทุกคน คิดเป็นทีม รู้สึกเป็นทีม และทำงานเป็นทีม

 

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register


Communication 3.0

         เมื่อโลกยังเปลี่ยนไปรวดเร็วขนาดนี้ เราย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปให้เร็วกว่า หรือ เท่ากับโลกที่เคลื่อนตัว มิเช่นนั้นแล้ว คู่แข่งของเรา ก็สามารถเข้าถึงและครองใจลูกค้ารายใหญ่ได้ก่อนเช่นกัน หากเราไม่แม้แต่จะพัฒนา กระบวนการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ยุคใหญ่ๆ ด้วยกัน ว่ากันง่ายๆ คือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มาถึง ยุคแก้ปัญหา ร่วมกันค้นหาปัญหาแล้วค่อยๆ แก้ไขมันทีละจุด ทีละจุด เราเรียกยุคนี้ว่า “วัวหายล้อมคอก” กับ ยุคสมัยใหม่ ที่วางปัญหาเอาไว้ แล้วเรียนรู้จุดแข็งที่ทีมงานเรามี แล้วใช้จุดแข็งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ “ทุนทางปัญญา” ทีมีพร้อมภายในทีมงานสร้างสรรค์ “กลยุทธ์” ขึ้นมาเอง เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด จนใครๆ ก็ตามไม่ทัน

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register

 


 

Cross Functional Management

         ความท้าทายอย่างหนึ่งขององค์กร คือ การที่ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของงานในแต่ละหน่วยงาน และสามารถนำความแตกต่างนั้นมาสร้างจุดแข็งให้องค์กรได้โดยการการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจเดียวกัน โดยไม่มีอุปสรรค ไม่มีข้อห้ามหรือการกีดกันในการทำงานใดๆ

 

 

 

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,500 Baht; Early Bird 5,900 Baht]

More Details || Register
 


Presenting with Confidence: Simulation Workshop

         ทักษะการนำเสนอเป็นทักษะที่ไม่สามารถจะพัฒนาได้จากการนั่งฟังวิทยากรหรืออ่านจากตำราเพียงอย่างเดียว บุคลากรจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนตามหลักการที่ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้ฟัง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมที่ดีและมีการฝึกซ้อมก่อนนำเสนอจะช่วยลดอาการประหม่าและความผิดพลาดได้ถึง 75% และ 95% ตามลำดับ
         หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ที่กำหนดให้อย่างเข้มข้นตลอด 2 วัน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

On Request
Instructor: Ms.Kannikar Sethi

More Details || Register
 


สุนทรียสนทนา (Dialogue) สำหรับนักบริหารสารสนเทศ

On Request
Instructor: IMC Institute Team
[6,900 Baht; Early Bird 6,500 Baht]

More Details || Register

 

 

 

IEEE Courses

IEEE Technical Presentation Workshop

         This course will teach how to raise and maintain a high interest level and how to improve interaction during technical presentations for both internal and external customers. Participants will learn the nuances of form and how to transform technical information into dynamic presentations.

 

 

 

On Request
Instructors: Certified IEEE Instructor
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

 More Details || Register


IEEE Technical Writing Workshop

         Our technical communications training program creates participant awareness that conveying clear technical information is substantially different from other forms of communication; it requires a higher degree of clarity and precision. Though the underlying theory is similar to other forms of communication, these concepts must be adapted and contextualized to the technologies and industry sectors represented by the attendees of a given workshop.

 

On Request
Instructors: Certified IEEE Instructor
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

Go to top