IT Trends Track

 

Blockchain 2017 : Unlocking Internet of Value

       การสัมมนาสองวันจะมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความเข้าใจเรื่อง Blockchain มาให้ความรู้ด้านนี้ในแง่มุมต่างๆ มีวิทยากรจากบริษัทที่พัฒนาบริการที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมถึงวิทยากรที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Blockchain ในรูปแบบของ Blockchain as a Service ตลอดจนกูรูในวงการไอทีอีกหลายท่าน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้งานจริง

 14 - 15 June 2017 
Instructor: 17 Instructor from IT Industry

7,900 บาท ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (ลดพิเศษ10% สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบัน ไอเอ็มซี มาก่อน) 
[พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน 3 ท่านเพียง 19,900 บาท]

 More Details || Register

 


 

Business Trip to China Hi-Tech Fair

  CHINA HI-TECH FAIR งานเดียว ที่คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’ ณ.เมืองที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก Shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากับจีน พร้อมประสบการณ์ Cashless Society ศึกษาบ้านเมืองความเจริญ พร้อมกับการสำรวจ Business Model ใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี   16 - 18 November 2017

25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

 More Details || Register


 

IT Trends: Seminar 2018 : Asia’s Rising Power

   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงในเรื่องของ Artificial Intelligence และ Robot ว่าจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในอนาคตและอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆด้าน  
13 - 14 December 2017 

Instructor: 20 Instructor from IT Industry
8,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: คู่มือประกอบการอบรม รวมถึงอาหารว่างเช้าบ่าย และ อาหารกลางวัน)  

 More Details || Register

Go to top