Big Data

 

Big Data Certification Course


Big Data Certification Course

         Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังกล่าวถึงกันอย่างมาก การที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่างๆต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่เช่น Hadoop, NoSQL หรือ NewSQL เข้ามาใช้งาน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หลักสูตร Big Data Certification เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมงที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การสอนในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การทำ Workshop โดยจะมีการติดตั้งใช้เครื่องมือ Big Data จริงๆที่สามารถทำงานได้ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud

ระยะเวลาอบรม : 120 ชั่วโมง

  • เรียนทุกวันพฤหัสบดีตอนเย็น 18.00 -21.00 น. และวันเสาร์ 9.00 - 17.00 น.
  • เริ่มเรียน 15 มีนาคม 2018

Instructors

Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda
Asst.Prof. Dr.Putchong Uthayopas
Mr. Danairat Thanabodithammachari
Mr. Komes Chandavimol
Mr. Teerachai Laothong
Mr. Aekanun Thongtae
Mr. Santisook Limpeeticharoenchot
Mr. Anapat Pipatkitibodee

[ 59,000 Baht]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 

Senior Management Course


Big Data in Action for Senior Management

         หลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานหลักการของ Big Data ให้กับผู้บริหารด้านไอทีหรือผู้บริหารด้านอื่นๆ การนำ Big Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ตัวอย่างการใช้งาน การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การทำ Workshop เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งาน

 

 

 

ศึกษาดูงาน China Information Technology Expo (CITE)  8 - 11 April 2018
อบรมหลักสูตร Big Data in Action for Senior Management  19 - 20 April 2018
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda and Team
- ค่าอบรม 10,900 บาท Early Bird 9,900 บาท
- ค่าอบรม + ศึกษาดูงาน  China Information Technology Expo (CITE)  : 29,900 บาท ไม่รวม VAT (ราคาดังกล่าวรวม: อบรมหลักสูตร Big Data in Action for Senior Management ในประเทศไทย,ตั๋วเครื่องบินไปกลับจีน, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง ยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000)
- กรณีเดินทางไปดูงานอย่างเดียว [25,000 บาท ไม่รวม VAT และยังไม่รวมค่าทำ VISA 3,000 ] รายละเอียด Business Trip  China Information Technology Expo (CITE) 

More Details || Register

Big Data Technical Courses


Big Data Architecture and Analytics Platforms 

This workshop provides an understanding of Big Data Technology and Its ecosystems. We focus how to apply in the enterprise and understanding of Hadoop’s architecture such as resource management, Hadoop’s storage, Hadoop’s data process and ingest in both of real-time and batch manner. The instructor will conduct a hands-on workshop for deeper experiences.

 

 

20 - 22 March 2018
Instructor:  Mr. Aekanun Thongtae and Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht ]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 

Big Data for Developers


Big Data Analytics as a Services for Developer

         หลักสูตรนี้เป็นการสอนหลักการและปฎิบัติการการทำ Big Data Analytics โดยใช้ Public Cloud อย่าง Google Cloud Platform ผู้เรียนสามารถกลับไปทำงานในหน่วยงานและสามารถปฎิบัติได้จริง โดยองค์กรสามารถเริ่มทำ Big Data Project โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก ไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้ง IT Infrastructure หรือติดตั้ง Hadoop Cluster ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการของ Big Data as a Service และเครื่องมือต่างๆเช่น Cloud Storage, Hadoop as a Service อย่าง DataProc, การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Pig, Hive, Spark และ Google BigQuery

 

5 - 7 June 2018    
Instructor:  Mr. Aekanun Thongtae and Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda
[10,900 Baht; or 8,500 Baht with your notebook]

More Details || Register

 


 

Big Data Modeling with NoSQL

 ปัจจุบันนี้ข้อจำกัดของ Relational Database หลายอย่าง ทำให้เราต้องมองหาแนวคิดและวิธีการในการจัดการข้อมูลในแบบใหม่ๆ NoSQL เป็นเทคโนโลยีหนึ่งใน Big Data Technology ที่ใช้ลดข้อจำกัดของการประมวลผลข้อมูล และช่วยให้ได้รับประโยชน์ในด้าน performance, reliability, และ agility มากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ NoSQL ในแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ทางธุรกิจที่หลากหลายได้
6 - 8 March 2018
Instructor: Mr. Teerachai Laothong
[12,900 Baht; or 10,900 Baht with your notebook]

More Details || Register

 


Introduction to IoT Analytics using Hadoop

          Overviewing of Hadoop Ecosystem in perspective of Real time Analytics. Understand the close relationship between Internet of Things (IoT) and Big Data. Connectivity of the Internet of Things. Using a cloud-based service to organize huge amounts of data collected by a device and its sensor. Analyzing sensor data with Apache Spark-based analytics.  The instructor will conduct a hands-on workshop for deeper experiences.

 

 

21 - 23 February 2018
Instructor: Mr. Aekanun Thongtae
[10,900 Baht; or 8,900 Baht with your notebook]

More Details || Register

 

Data Scientist


Machine Learning for Data Science

       This course is an introduction to the interdisciplinary and emerging field of data science. The course will introduce the concept of Data Science especially in the Big Data era. The students will learn the process of data science, which starting from data understanding, data preparations, data engineering, predictive analytics and data visualization. The course covers a range of Hadoop technologies, machine learning techniques in large scale manner, model evaluation and deployment. In addition, Machine Learning tools such as Spark MLlib, Azure ML and AWS Machine Learning will be covered in this course.

 

20 - 22 June 2018    
Instructor: Mr. Aekanun Thongtae and Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda
[12,900 Baht; or 10,900 Baht with your notebook]

More Details || Register

Business Intelligence

Business Intelligence Courses

 


Data Visualisation Workshop

         This course will provide the combination of lectures, workshops and case studies of data virtualizations. The class attendees will learn how data virtualization works as well as how to apply it in organizational datasets. The lectures will also focus the data virtualization definition, concepts and terminology. In addition, several hand-on exercises will be conducted during the course, which attendee can apply concepts and understand the techniques of data virtualization and dashboard using the available tools in the market (Microsoft Excel, Tableau, SAP Lumira). Lastly, the guidance for the dashboard design will also discussed in the Lecture and case studies.

3 - 5 April 2018
Instructor: IMC Institute Instructor
[9,900 Baht; Early Bird 9,500 Baht ]
Please bring your own Notebook

More Details || Register

 


Business Intelligence Design and Process

This course focuses on the development process and design concepts of BI system. It discusses the principles of BI requirement analysis. The course provides the design concepts of data preparation and integration, data warehouse, OLAP, data analytic and visualization. Additionally, data analytics using data mining is explored. The course illustrates how to apply BI framework. Practices with BI software and group learning will be performed throughout this course.

 

 

7 - 11 May 2018
Instructor: IMC Institute Instructor
[15,900 Baht; or 12,900 Baht with your notebook]

More Details || Register

Go to top