Digital Transformation Track

Digital Transformation Strategy

        เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดคำว่า Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุ่นยนต์ การเกิดขึ้นของบล๊อคเชน กระแสการแข่งขันจากการนำข้อมูลขาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) นโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบถึงการปรับตัวและความอยู่รอดของทุกอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ 

 

ระยะเวลาอบรม : 35 ชั่วโมง
เรียนทุกวันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

รุ่นที่ 1 เริ่มเรียน 27 กุมภาพันธ์ 2018
รุ่นที่ 2 เริ่มเรียน 24 กันยายน 2018

ผู้อำนวยการหลักสูตร:
● รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มมนท์
● อาจารย์ปริญญา หอมเอนก

More Details || Register

IT Trends Track

 

Blockchain 2017 : Unlocking Internet of Value

       การสัมมนาสองวันจะมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความเข้าใจเรื่อง Blockchain มาให้ความรู้ด้านนี้ในแง่มุมต่างๆ มีวิทยากรจากบริษัทที่พัฒนาบริการที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมถึงวิทยากรที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Blockchain ในรูปแบบของ Blockchain as a Service ตลอดจนกูรูในวงการไอทีอีกหลายท่าน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้งานจริง

 14 - 15 June 2017 
Instructor: 17 Instructor from IT Industry

7,900 บาท ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (ลดพิเศษ10% สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบัน ไอเอ็มซี มาก่อน) 
[พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน 3 ท่านเพียง 19,900 บาท]

 More Details || Register

 


 

Business Trip to China Hi-Tech Fair

  CHINA HI-TECH FAIR งานเดียว ที่คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำๆที่ใช้ในครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรม โรบอท โดรน เทคโนโลยีสื่อสาร การผลิต IOT การแสดงผล จอLED Wearable Device ‘งานเดียวครบ’ ณ.เมืองที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากที่สุดของโลก Shenzhen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ากับจีน พร้อมประสบการณ์ Cashless Society ศึกษาบ้านเมืองความเจริญ พร้อมกับการสำรวจ Business Model ใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี   16 - 18 November 2017

25,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ,ค่าที่พัก ,ค่าเดินทางภายในจีน และค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง)

 More Details || Register


 

IT Trends: Seminar 2018 : Asia’s Rising Power

   เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงในเรื่องของ Artificial Intelligence และ Robot ว่าจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในอนาคตและอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆด้าน  
13 - 14 December 2017 

Instructor: 20 Instructor from IT Industry
8,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวม: คู่มือประกอบการอบรม รวมถึงอาหารว่างเช้าบ่าย และ อาหารกลางวัน)  

 More Details || Register

Blockchain Track

Blockchain for Management and Executives

       This course is intended to provide the basic understanding of Blockchain and its application. Blockchain has been recognized as one of the important technology which could change and disrupt many business and/or industry. The course will introduce foundation technologies behind Blockchain including Cryptography, Peer-to-Peer Computing and Cryptocurrency. The delegate will understand the concept of Blockchain, how it work, and its characteristics. The course will also present example of Blockchain application in various industries.


10 - 11 April 2018
Instructor: Mr.Tititorn Semangern , Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda and Mr.Poramez Kumarnboon
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht ]

 More Details || Register

 


Blockchain Technology for Developer

       Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างมากมาย เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งใหญ่ไม่เฉพาะแวดวงทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการพลิกแนวคิดของวงการคอมพิวเตอร์และธุรกิจอีกด้วย

       มีการคาดการณ์จากผู้รู้และนักคิดหลายท่านว่า Blockchain จะเป็นตัวพลิกโฉมหน้าโลกในอนาคตอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดนึกถึงมาก่อน อีกทั้งยังทำให้คนตั้งคำถามถึงหน่วยงานกลางทั้งหลายรวมทั้งอำนาจรัฐด้วยว่ามีความจำเป็นเพียงใด ดังนั้นทุกคนควรหันมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังและนำไปคิดว่าจะเกิดผลกระทบจาก Blockchain กับตัวเราและองค์กรของเราอย่างไร

3 - 4 May 2018
Instructor: Mr. Teerachai Laothong
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht ]
Please bring your own Notebook

 More Details || Register


 

Fintech for Senior Management   

28 - 29 May 2018
Instructors: Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda and Team
[10,900 Baht; Early Bird 9,900 Baht]

 More Details || Register

Software Engineering Track

Agile Workshop: An alternative software development

         ปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบใหม่ชื่อว่า อไจล์ (Agile) ได้เริ่มรับความสนใจ กล่าวถึง และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นทั้งองค์กรระดับเล็กและระดับใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ปัญหาต่างๆในระหว่างการพัฒนาถูกนำออกมาแสดงและดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที่และส่งผลกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

 

 

26 - 28 February 2018
Instructors: Siam Chamnankit's Team
[8,900 Baht; Early Bird 8,500 Baht]
Please bring your notebook on Day 2 - 3

More Details || Register

 


Basic Software Testing

         หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไปรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ทั้งการวางแผน การจัดทำกรณีทดสอบ การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบเทคนิคการวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงาน โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

 

 

14 - 15 December 2017
Instructor: Ms. Cherapa Wannasuk
[11,900 Baht; Early Bird 10,900 Baht]
Special: Registration 3 persons pay only 2 

More Details || Register

 


Agile Testing in Practice

         การทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Testing) เป็นส่วนสำคัญมากในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงให้น้อยลง เมื่อทำการส่งมอบ ซอฟท์แวร์นั้นให้กับลูกค้า แอลไจล์ (Agile) เป็นหลักการการพัฒนาซอฟท์แวร์แนวใหม่ที่เน้นในการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ทำงาน ได้จริงออกมาใน กรอบระยะเวลาสั้นๆ (Working software in short timeboxed) โดยเรื่องของการทดสอบซอฟท์แวร์นั้นถูกบรรจุเข้าไปในกระบวนการต่างๆ ของการพัฒนาซอฟท์แวร์ แบบแอลไจล์

 

 

23 - 25 April 2018
Instructors: Siam Chamnankit's Team
[11,900 Baht; Early Bird 10,900 Baht]
Please bring your notebook on Day 3

More Details || Register

 


Secure Software Life Cycle

    มุมมองเรื่องความปลอดภัยของซอฟท์แวร์นั้นเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาและจัดเก็บความต้องการตั้งแต่เริ่มต้น กระบวนการในการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย ในที่นี้จะประกอบด้วยมุมมองหลัก คือ Confidential, Availability และ Integrity ที่ต้องใช้เป็นหลักในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการใช้งานระบบ การวางแผนเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ต้นจะช่วยให้การพัฒนาระบบงานทำได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของงานที่ส่งมอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

19 - 20 April 2018
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 


ISTQB- Certified Tester Foundation Level (CTFL) Training 

         ISTQB Certification is an internationally recognized software testing certification which is an essential part of QA Trainings in many organizations. ISTQB certification is also important for candidates looking for a job as a Software Tester.

 

 

 

23 - 24 December 2017
Instructor: Mr. Narupat Kumnurtrath
[14,900 Baht; Early Bird 13,900 Baht]

More Details || Register

 


Requirement Analysis, Design and Management 

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะขั้นพื้นฐานในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปเก็บรวมความต้องการที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์ระบบ และผู้ที่จะเป็นผู้ให้ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทนั้นจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน

 

 

 

18 - 19  January 2018
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 


 

Advanced Software Testing Techniques

         ในการทดสอบระบบงานนั้น ทีมงานจะมีการศึกษาและนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการทดสอบและแจกแจงคุณภาพของระบบงานที่ได้รับการทดสอบในแง่มุมต่าง ๆ ข้อมูลการทดสอบระบบนั้นเมื่อนำมารวมกันและทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเราจะมองเห็นคุณภาพของการทำงานขององค์กรทั้งองค์กร เมื่อทำการค้นหาลึกลงไปเราจะได้ทราบถึงแหล่งที่มาของปัญหา เมื่อพบสาเหตุ การหาวิธีการแก้ไข นั้นจะทำได้ง่ายและตรงประเด็นมากกว่าเสมอ เทคนิคที่นำเสนอในที่นี้คือการนำเอาเทคนิคด้านความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการรายงานผลการทดสอบซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

 

On Request
Instructor: Ms.Cherapa Wannasuk
[12,900 Baht; Early Bird 11,900 Baht]

More Details || Register

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Go to top