ทีมงาน IMC Institute ได้รวบรวมข้อมูลการจัดอันดับข้อมูลด้านไอซีทีของหน่วยงานต่างๆทั่วโลกมาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยมี

Global Competitiveness Index

ICT Ranking

E-Government Ranking

Cloud Computing Ranking

ทั้งนี้ทีมงานได้ทำภาพกราฟฟิกเปรียบเทียบ Ranking ของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่ม ASEAN ไว้ดังนี้

IT-Competitive

 
Go to top