บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไอทีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจดิจิตอล สถาบันไอเอ็มซีเป็นสาขาและสถานประกอบการของนิติบุคคล บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ.2545 มีการให้บริการใน 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1) บริการอบรมทางด้านไอทีต่างๆ
2) บริการงานสำรวจและวิจัยด้านอุตสาหกรรมไอที
3) บริการให้คำปรึกษาทางด้านการนำไอทีใหม่ๆ เช่น Cloud Computing, Big Data เป็นต้น

สถาบันไอเอ็มซี ยังมีบทบาทหลักในการทำวิจัย สำรวจการนำไอทีไปใช้ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานในการนำไปทำแผน หรือวางกลยุทธ์ เพื่อธุรกิจ ให้รับกระแสของไอทีที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น การสำรวจ Emerging Technology: Thai IT Professional Readiness Survey 2013”, การสำรวจ “Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014-2015” และโครงการวิจัย “การสำรวจข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการ Big Data ของภาครัฐ” ทั้งนี้ทางสถาบันมีผลงานการวิจัยที่ทำให้กับองค์กรเอกชนต่างชาติและภาครัฐในประเทศ ได้แก่ บริษัท EMRO ประเทศเกาหลีใต้ และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

ผลงานการทำงานด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของสถาบันไอเอ็มซี
1. การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ด้านระบบ ปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป ในกลุ่มองค์กร
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงความสนใจในการลงทุนไอทีเพิ่มเติมในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมด เป็นประจำรายไตรมาส โดยมีกลุ่มตัวอย่างครั้งละ 50-100 องค์กร ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในช่วงปี 2550-
2555

2. การสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ขายและให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเน้นสอบถาม
ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ คุณภาพการให้บริการของบุคลากรของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ 150-200 ราย ในปี 2555

3. โครงการวิจัย “Emerging Technology: Thai IT Professional Readiness Survey 2013”, มกราคม - สิงหาคม
2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

4. โครงการวิจัย “Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014”, มีนาคม - กันยายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

5. โครงการวิจัย “Cloud Services Industry and E-Bidding Market in Thailand”, มิถุนายน - ตุลาคม 2557
นำเสนอต่อ บริษัท EMRO ประเทศเกาหลีใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม

6. โครงการวิจัย “Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2015”, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2558 

7. โครงการวิจัย “การสำรวจข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการ Big Data ของภาครัฐ” สิงหาคม - พฤศจิกายน
2558 นำเสนอต่อ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม

8. โครงการวิจัย “การสำรวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ พ.ศ.2558” มกราคม - กันยายน 2559 นำเสนอต่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม

9. โครงการวิจัย “Thailand E-Learning Market Research” สิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 นำเสนอต่อบริษัท Provider
and Elearnity (Thailand) 

10. โครงการวิจัย “การสำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ พ.ศ.2559” ธ.ค.59 - ส.ค.60 นำเสนอต่อ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม

Thailand CIO Survey

กิจกรรมอีกด้านที่ทาง IMC Institute จะดำเนินการคือการสำรวจความคิดเห็นของ CIO ประเทศไทยต่อการประยุกต์ใช้ Emerging Technology ในองค์กร ทั้งส่วนของรัฐบาลและเอกชน โดยจะทำเป็นรายงานร่วมกับสมาคม ATCI ที่จะออกในไตรมาสที่ 3 ปี 2556

Cloud Computing in Thailand

IMC Institute กำลังดำเนินงานเพื่อทำ White Paper เรื่อง "Cloud Computing in Thailand" ร่วมกับสมาคม ATCI เพื่อสรุปงานทางด้าน Cloud Computing ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ สมาคม และกิจกรรมต่าง เพื่อเป็นรายงานประจำปี  2555  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2557

Go to top