ISTQB- Certified Tester Foundation Level (CTFL) Training

 
เข้าใจการทดสอบระบบอย่างมีหลักการและยังเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้และการสอบ Certification (CTFL) อีกด้วย วันที่ 3-4 มี.ค.

Big Data Modeling with NoSQL

 

 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ NoSQL ในแบบต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ทางธุรกิจที่หลากหลายได้ วันที่ 6-8 ,มี.ค.

Automate Testing for iOS Application on Swift

 
ผู้เรียนได้รู้ และ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา iOS application ด้วยภาษา Swift ที่ดีว่าเป็นอย่างไร ? รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 12-13 มี.ค.

Basic Software Testing

 
 
หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไปรวมถึงขั้นตอนต่างๆ  วันที่ 13-14 มี.ค.
News

ETC Big Data Platform บริการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Big Data ทุกหลักสูตร

ETC Big Data Platform คือ Hadoop Platform และ Tool สำหรับพัฒนาโค้ดภาษา Python, PySpark ในงาน Data Science และ Big Data Analytics 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตร Big Data ของสถาบัน IMC ทุกหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปใช้งานในการทบทวนเนื้อหาหรือทดลองวิเคราะห์ข้อมูลภายหลัง                                                       จากจบหลักสูตรไปแล้ว

Features

  1. User  concentrate ที่ Methodologies ในการทำ Analytics ไม่มีขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือ Configuration ใดๆ

  2. User สามารถทำ Analytics ด้วย Hive, Impala และ Spark ผ่านทาง Interface ของ JumpStart Platform และจัดเก็บโค้ดลงในคอมพิวเตอร์ของ User ได้

  3. มี Auto Complement และตัวช่วยที่หลากหลายในการพัฒนาโค้ดโปรแกรม

  4. User ได้รับสิทธิในการเข้าถึงตัวอย่างโค้ด แบบฝึกหัด และคำอธิบายของ IMC ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการทำ Big Data Analytics ทุกประเภท

  5. Pay as you go

  6. มีการประมวลแบบ Distributed & Parallel Computing เมื่อพัฒนาโค้ดด้วย PySpark

  7. รองรับการทำ Big Data Analytics ทุกรูปแบบ เช่น Real-Time Analytics, Advanced Analytics (Machine Learning), อื่นๆ

ETC โดย IMC Institute เปิดให้บริการ Big Data JumpStart Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Data JumpStart Coaching เป็น บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา การเริ่มต้นใช้งาน Big Data (Big Data Initiatives) สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นทำโครงการ  Big Data โดยใช้ระบบ Cloud ผ่านบริการ  Big Data as a Service   พร้อมทั้งบริการทำ Big Data Strategy เพื่อหา Business use case ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานเพื่อสร้าง Value-Added บนข้อมูลขององค์กรด้วยการทำ Big Data Analytics

ด้วยเทคนิคการสอนงานด้าน Big Data Process ในสไตล์การ Training และ Guidance ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา จะทำให้องค์กรสามารถใช้งาน Big Data Platform ได้ระยะเวลาอันสั้น ไปพร้อมๆ กับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว องค์กรจะสามารถดำเนินงานและมีการพัฒนการที่ดีในด้าน Big Data ต่อไปได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

IMC Institute

สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เกิดจากการรวมตัวของคนในอุตสาหกรรมไอซีที และกลุ่มนักวิชาการ โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ต้องการเห็นการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้สามารถที่จะแข่งขันบนเวทีโลกได้ ท่ามกลางกระแสของของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและภารกิจของ IMC Institute คือการที่จะเป็นผู้นำในการทำวิจัย และสำรวจข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านบุคลากร การสำรวจการใช้งาน ตลอดจนสำรวจแนวโน้ม การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนัก การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้บริหารและองค์กรต่างๆ

New Brain Development

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหารและด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านคือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Big Data รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของ IMC Institute  ในปี 2017 >>Training 2017

Emerging Technologies Consulting (ETC) 

เพื่อให้บริการการปรึกษา พัฒนาและติดตั้ง เทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันอาทิเช่น Big Data Analytics, Cloud Computing และ Internet of Things โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละภาคอุคสาหกรรม และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของท่านรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                               

ICT Market Research

MktResearch

ทำการวิจัยสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Emerging Technology ร่วมถึงข้อมูลด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ >> รายงานผลการสำรวจความพร้อมบุคลากรไอทีไทยในการรับมือกับ Emerging Technology 

Business Matching          

BizMatch

สนับสนุนทางด้าน Business Matching สำหรับกลุ่มผู้ประกอบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทางด้าน Emerging Technology เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC :

ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัด งานBusiness Matching 27-28 กันยายน ภายใต้งาน Software Expo Asia สนใจดูรายละเอียดได้ที่ >> Business Matching : SEA

 
Go to top